Obecná pravidla soutěže NA FACEBOOK

1. POŘADATEL A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Pořadatelem a organizátorem soutěže je obchodní společnost FORUM FILM CZECH, s.r.o. se sídlem Arkalycká 951/3 , 149 00 Praha, IČO: 28405277, DIČ: 28405277 zapsaná v OR Okresního soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 139142 (dále len "provozovatel")

2. TERMÍN A ŘÍZENÍ SOUTĚŽE

Termín průběhu soutěže je uveden na profilu stránky www.forumfilm.cz/prave-hrajeme/

3. MÍSTO PRŮBĚHU SOUTĚŽE

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Facebook (Dále len "místo konání soutěže").

4. PODMÍNKY ÚČASTI V SOUTĚŽI

4.1 Účastníkem se může stát pouze fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, která je registrovaná na sociální síti FACEBOOK (www.facebook.com), má po celou dobu trvání soutěže aktivní svůj FACEBOOK účet a splní stanovená pravidla soutěže (dále jen "soutěžící "). Soutěžící se zavazují dodržovat všechna pravidla používání sítě Facebook uvedené na https://www.facebook.com/terms.php

4.2 Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zprostředkovatele a organizátora soutěže, osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby, podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízké.

5. PRAVIDLA SOUTĚŽE A KRITÉRIA PRO VYHODNOCENÍ VÍTĚZŮ

Pořadatel vloží status s podmínkami zapojení se do soutěže a kritérii pro vyhodnocení vítězů na profil stránky www.forumfilm.cz/prave-hrajeme/

6. OZNÁMENÍ VÝHERCE / VÝHERCŮ

6.1 Výherce bude kontaktován Facebook zprávou a vyzván, aby zaslal své kontaktní údaje prostřednictvím soukromé Facebook zprávy za účelem zaslání výhry. Pokud výherce své kontaktní údaje nepošle do 7 dnů od výzvy, propadá mu nárok na výhru.

6.2 Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka, jehož chování či profil FACEBOOK vykazuje známky nekalého nebo podvodného jednání (např .: duplicitní účty FACEBOOK).

7. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1 Účastí v soutěži každý soutěžící dobrovolně uděluje provozovateli soutěže, ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním svých osobních údajů, které organizátorovi poskytl během trvání soutěže, jakož i v souvislosti s případným předáním cen za účelem zařazení do soutěže, její vyhodnocení a doručení výhry.

7.2 Soutěžící má právo požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajících se dotyčné osoby, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo namítat zpracovávání osobních údajů, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. Provozovatel uchovává osobní údaje výherce v rozsahu a na dobu potřebnou k doručení výhry.

8. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

8.1 Provozovatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, promoční akci zkrátit, odložit, přerušit nebo úplně zrušit. Účast v soutěži ani výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti ani vymáhat právní cestou.

8.2 Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoli škody způsobené v souvislosti s užíváním soutěžních výrobků.

8.3 Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce spojené s akcí.

8.4 Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení bez oznámení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky, ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než na to, jak je to uvedeno v těchto pravidlech.

8.5 Tato soutěž není nijak sponzorována, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti FACEBOOK. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti FACEBOOK.

8.6 Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě FACEBOOK). Pořadatel dále neručí za doručení zprávy, kterou bude zasílána informace o výhře a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

Partneři

Kreativní EvropaCinema CityCineStarPremiere CinemasGolden Apple CinemaCinemax